ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: one.pl@op.pl

Strategia „Europa 2020” zobowiązuje UE i jej państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystania finansowania publicznego, aby wesprzeć cel inteligentnego oraz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celów strategii „Europa 2020” w dziedzinie włączenia społecznego – wśród których są ograniczenie ubóstwa, zwiększenie możliwości zatrudnienia, promowanie uczenia się przez całe życie, działanie na rzecz aktywnego włączenia najwrażliwszych grup społecznych, zapewnienie wszystkim przyzwoitych warunków mieszkaniowych oraz zwalczenie wszelkich form dyskryminacji – nie uda się osiągnąć bez zaradzenia sytuacji ponad 1,2 miliona Europejczyków, którzy spędzają życie w zakładach stacjonarnych, odizolowani od reszty społeczeństwa i wykluczeni z niego.

Strategia „Europa 2020” zobowiązuje UE i jej państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystania finansowania publicznego, aby wesprzeć cel inteligentnego oraz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celów strategii „Europa 2020” w dziedzinie włączenia społecznego – wśród których są ograniczenie ubóstwa, zwiększenie możliwości zatrudnienia, promowanie uczenia się przez całe życie, działanie na rzecz aktywnego włączenia najwrażliwszych grup społecznych, zapewnienie wszystkim przyzwoitych warunków mieszkaniowych oraz zwalczenie wszelkich form dyskryminacji – nie uda się osiągnąć bez zaradzenia sytuacji ponad 1,2 miliona Europejczyków, którzy spędzają życie w zakładach stacjonarnych, odizolowani od reszty społeczeństwa i wykluczeni z niego.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE: REGULACJE, DYREKTYWY, OPRACOWANIA 

W grudniu 2010 r. UE stała się stroną Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ratyfikując KPON, UE zobowiązała się zapewnić poszanowanie i wspieranie stosownego prawodawstwa, programów i finansowania europejskiego zasady równych szans dla osób niepełnosprawnych oraz prawa do niezależnego życia i życia w społeczeństwie (art. 19).

Artykuł 19 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych: Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczność:

Zgodnie z art. 19 państwa, które podpisały i ratyfikowały Konwencję uznają prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczności i do dokonywania wyborów na równi z innymi obywatelami. Jednocześnie państwa zobowiązały się do podjęcia skutecznych i odpowiednich działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym włączenie i uczestnictwo w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie decydować o swoim miejscu zamieszkania, tzn. gdzie i z kim będą mieszkać. Tym samym nie będą musiały mieszkać w narzuconych odgórnie miejscach, np. zakładach opiekuńczych, domach pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne będą miały swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju ogólnie dostępnych form pomocy oraz usług wspierających, które będą wspomagały funkcjonowanie w środowisku domowym oraz lokalnym.

Dokument European Expert Group on the Transition from Institutional to Community Based Care (Europejska Grupa Ekspertów do Prac nad Przejściem od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności).

Autorzy opracowania (Silvio Grieco i Ines Bulic) podkreślają, że "...celem działań jest planowane zamknięcie stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej, w których dzieci, osoby niepełnosprawne (w tym mające problemy ze zdrowiem psychicznym) i starsze są odizolowane od społeczeństwa, nie zapewnia się im odpowiedniej opieki i wsparcia oraz często nie szanuje się ich praw".

 

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Artykuł 26 Integracja osób niepełnosprawnych

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację  społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now