ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: one.pl@op.pl

Jesteśmy członkiniami Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych One.pl. Poruszamy się na wózkach inwalidzkich. Jesteśmy aktywne zawodowo. Niestety, niepełnosprawności się pogłębiają-część z nas ma postępujący zanik mięśni, starzejemy się i tracimy samodzielność fizyczną. Żyjemy w Polsce. W naszym kraju istnieje głównie instytucjonalne podejście do opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. My chciałybyśmy jednak mieszkać niezależnie i przy niewielkim wsparciu być aktywne zawodowo, społecznie a także pokrywać samodzielnie koszty zamieszkania, utrzymania, a nawet opieki. Przedstawiamy Państwu stan obecny i sposób jak to rozwiązać. Deinstytucjonalizacja według One.pl, czyli nasz nowatorski pomysł na aktywne, niezależne życie.

I. WSTĘP

I.      Stan aktualny – problem dotyczy braku form mieszkań wspomaganych w Polsce - na podstawie sytuacji osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, sprawnych intelektualnie, aktywnych zawodowo i społecznie – w coraz większym stopniu zależnych fizycznie.

 

      Jesteśmy grupą osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, powodującą konieczność korzystania z pomocy osób trzecich. Poruszamy się na wózkach inwalidzkich. Większość z nas dotknięta jest postępującym zanikiem mięśni. Wszyscy potrzebujemy pomocy w codziennych czynnościach. Mieszkamy w środowisku dzięki ogromnemu wysiłkowi związanemu z zapewnieniem sobie różnych form pomocy: w zakresie samoobsługi, korzystania ze służby zdrowia, utrzymania czystości, przemieszczania się i uczestnictwa w życiu społecznym, nadal pracujemy i jesteśmy aktywne społecznie. Mamy jednak świadomość, że postęp choroby i wiek (mamy powyżej 50 lat), spowodują niemożność dotychczasowego poziomu funkcjonowania, a ponoszone coraz większe koszty zmuszą nas do rezygnacji ze współuczestnictwa w życiu społecznym.

 

II. DIAGNOZA

 

III. ZAŁOŻENIA NOWATORSKIEGO PROJEKTU "POMOC WZAJEMNA - MIESZKANIA ZAMIAST INSTYTUCJI"

 

1.        SYTUACJA BIEŻĄCA                                 

           W Warszawie nie ma innowacyjnych pomysłów na mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo, samotnych, niesamodzielnych, będących alternatywą dla ich pobytu w ,,specjalnych ośrodkach''. Stworzenie nowatorskiego rozwiązania będzie przykładem dla samorządów lokalnych, dysponujących obecnie środkami unijnymi między innymi na zadania związane z deinstytucjonalizacją pomocy.

 

2. OBNIŻENIE KOSZTÓW POMOCY I TRANSPORTU

          W naszej ocenie – grupa osób z niepełnosprawnościami będzie generować znacznie mniejsze koszty wynikające z zatrudnienia asystentów czy rehabilitanta - będzie to korzystne finansowo. Jedna osoba asystująca w czynnościach niemożliwych do samodzielnego wykonania zastąpi kilku asystentów pracujących na terenie całego miasta. Podobnie z organizacją transportu dla Dowiezienie osób mieszkających w oddalonych od siebie dzielnicach w to samo miejsce jest nie tylko trudne w procesie koordynacji, ale kosztuje  wiele  i pochłania więcej czasu, co uniemożliwia innym niepełnosprawnym dostanie się do miejsc docelowych.

 

Alternatywne koszty ponoszone przez gminy w przypadku fiaska tego projektu

W naszym projekcie uczestniczyć zamierza 6 osób (w 5 mieszkaniach, w jednym z nich małżeństwo)

Przy założeniu, że miesięczny kosztu pobytu w ZOL(a my spełniamy warunki kwalifikacji do ZOL) wynosi 4, 5 tys. zł na 1 osobę (przeciętny koszt w W-wie w 2015 r.). 

1 osoba*4, 5 tys. zł* 12 miesięcy=54000 zł

6 osób*4,5 tys. zł* 1mc= 27 000 zł

6 osób* 4,5 tys. zł* 12-m-cy= 324 000 zł

6 osób* 4,5 tys. zł*10 lat= 3 240 000 zł

6 osób* 4,5 tys. zł*20 lat= 6 480 000 zł

IV. ADRESACI PROJEKTU - CHARAKTERYSTYKA

 

1. UWAGI OGÓLNE:

          Jesteśmy grupą osób zaprzyjaźnionych od lat i mimo odległości – mieszkamy w oddalonych od siebie dzielnicach Warszawy – pomagamy sobie na różne sposoby. Każda z nas – mimo dojmującej niesprawności – ma potencjał talentów i doświadczeń, a wieloletnia znajomość powoduje, że jeśli fizyczna pomoc przekracza nasze możliwości, wiemy w jak najlepiej poinstruować pomagających.

Dom Pomocy Wzajemnej to zestaw kilku mieszkań – zależnie od ilości osób zainteresowanych i pozyskanych środków finansowych - maksymalnie do 10. Bez względu na zakres projektu: z dodatkowymi elementami (lokale usługowe: sklep, salonik kosmetyczny) lub bez, wszystkie mieszkania należą do Stowarzyszenia i stopniowo będą zajmowane przez nowe generacje niepełnosprawnych seniorów (potrzebujących wsparcia fizycznego)  aktywnych zawodowo i/lub społecznie.

V. LOKALIZACJA, WARUNKI TECHNICZNE, LOKALE

Pionierski zespół mieszkań wspomaganych, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie ulepszenia opieki i zwiększające zakres samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

VI. KOSZT PROJEKTU

Ekonomiczna samodzielność projektu (finansowanie, utrzymanie mieszkania, koszty opieki ponoszone przez uczestników).

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o: pomoc sponsorów, fundacji polskich i zagranicznych, które są zainteresowane deinstytucjonalizacją opieki nad seniorami niepełnosprawnymi, zbiórka sponsorska od firm i osób prywatnych (Stowarzyszenie posiada status OPP), środki z UE (np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego, będących w dyspozycji Marszałka województwa) i wsparcie rządowe, a także o indywidualne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zamierza nawiązać współpracę z miejscowymi developerami i wykupić określoną w programie pulę mieszkań. Ilość i zakres działań w tym wypadku będą zależały od ilości zgromadzonych funduszy.

                                                                              

 

VIII. KORZYŚCI I EFEKTY PROGRAMU

Ekonomiczna samowystarczalność projektu:

 

- racjonalizacja organizacji i kosztów usług asystenckich, transportu, zakupów, załatwiania spraw urzędowych, wizyt lekarskich itp. poprzez bliskie sąsiedztwo.

- udostępnienie innym niepełnosprawnym dostępu do mieszkania wzorcowego i urządzeń usprawniających codzienne życie poprzez organizację krótkich pobytów prowadzić będzie do wzrostu świadomości i wiedzy o możliwościach usamodzielnienia się. W czasie pobytu goście mogą nie tylko zapoznać się i przetestować sprzęty, ale także zapoznać się z ideą życia i pracy w projektowanym przez stowarzyszenie ONE.pl module mieszkaniowym, a tym samym ją upowszechniać,

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now